Hệ Thống

Level 300-500

Level 500-750

level 750- 900

Luyện Tập

Luyện Tập 500+

Luyện Tập 750+

Bài 1: Where are you from?

06-02-2015 2040 Luyện nghe cơ bản

 WHERE DO YOU COME FROM? 1. vocabulary come v /kʌm/ Đến like adj /laik/ thích buy Nexium football n /ˈfʊtˌbɔl/ bóng đá see V /si:/ Thấy, hiểu rõ Vacation N /və’kei∫n/ Kì nghỉ Fun N /fʌn/ Vui Great Adj /greɪt/ Tuyệt vời Best Adj /best/ Tuyệt nhất, tốt nhất Kind Adj /kaind/ Tốt Spicy Adj […]