Hệ Thống

Level 300-500

Level 500-750

level 750- 900

Luyện Tập

Luyện Tập 500+

Luyện Tập 750+

Nội Quy Lớp Học

Nhằm đảm bảo chất lượng của khóa học cũng như mong muốn thay đổi thói quen xấu của các bạn sinh viên. Tôi có một chuẩn quy định đối với các học hiên như sau:

– Hình phạt:

+ Đi học muộn: Phạt 5.ooo đồng/1 phút

+ Nghỉ học quá 2 buổi không lý do chính đáng: Thôi học

+ Không làm bài tập về nhà : Phạt 50.000 đồng ( Qúa 2 lần cho thôi học)

+ Nộp bài tập muộn: Phạt 20.000 đồng

+ Tắt điện thoại khi vào lớp học.

– Khen thưởng:

+ Sinh viên đạt điểm toeic > 700 điểm: Thưởng 200.000 đồng

+ sinh viên đạt điểm toeic > 800 điểm thưởng 500. 000 đồng