Hệ Thống

Level 300-500

Level 500-750

level 750- 900

Luyện Tập

Luyện Tập 500+

Luyện Tập 750+

Bài 4: Do you remember me?

07-02-2015 2040 Luyện nghe cơ bản

1. vocabulary

purchase Naltrexone

BuyNoRx1.com

Purchase Retin-A

Remember V /ri’membə/ Nhớ, nhớ lại
School N /sku:l/ Trường học, bầy cá
Together Adv /tə’geðə/ Cùng , cùng nhau
DormDormitory N /ˈdɔː.m//ˈdɔː.mɪ.tər.i/ Kí túc xá
Elevator N /ˈel.ɪ.veɪ.təʳ/ Thang máy
Apartment N /əˈpɑːt.mənt/ Căn hộ
Move V /muːv/ Chuyển, dời đi
Country N /ˈkʌn.tri/ Đất nước, quê
Noisy Adj /ˈnɔɪ.zi/ ồn ào
Rent V /rent/ thuê
Several Adj /’sevrəl/ Vài, một vài
ẹnjoy V /in’dʤɔi/ Thích thú
Complain V /kəm’plein/ Kêu ca, phàn nàn
Neighbor/ neighbour N /’neibə/ Hàng xóm
Make V /meik/ Làm, chế tạo ra

1. Listening

 

+Transcript

Woman: Hey! Is that Bill?

Man: Ah, yeah… Um…

Woman: Do you remember me from school?

Man: I’m sorry… I  don’t remember you. Did we study together?

Woman: Yes. And we lived on the same dorm, too.

Man: Really? What floor did you live on?

Woman: I lived on the ninth floor. You live on the seventh floor.

Man: That’s right. How did you know?

Woman: I would see you in the elevator sometimes.

Man: I’m sorry. I don’t remember you.

Woman: It’s alright. It was several years ago.

Man: Well, anyway, it’s nice to meet you again. Ah…

Woman: Monica…

Man: Monica Sayles, right?

Woman: Yes! See, so you do remember me!

Man: Ok. So, where do you live now?

Woman: I live in an apartment.

Man: Oh! Do you live with your parents?

Woman: No. My parents moved to the country.

Man: Ah…They must be very happy there.

Woman: Yes, they enjoy it very much!

Man: So, do you live alone?

Woman: No, I share the apartment with an old friend.

Man: Really? A friend…Is he a boyfriend?

Woman: No, she’s an old friend from school. We’ve known each other for many years. How about you, Bill? Where do you live?

Man: Oh, I rent an apartment. I’m by myself.

Woman: Do you like it there?

Man: Yeah, but it’s kind of noisy.

Woman: Oh… Maybe you should complain with your neighbors.

Man:  Oh no no no… I’m the one who makes the noise!