Hệ Thống

Level 300-500

Level 500-750

level 750- 900

Luyện Tập

Luyện Tập 500+

Luyện Tập 750+

Bài 20: Giản lược mệnh đề quan hệ

07-02-2015 2040 Ngữ pháp căn bản

Trong tiếng anh thì  Mệnh đề quan hệ có thể được viết dưới dạng giản lược – nghĩa là có một số phần của mệnh đề phụ được rút gọn đi cho câu văn, câu nói vừa đảm bảo rõ nghĩa là không bị rườm rà. Và tần suất câu hỏi về mệnh đề quan hệ cũng thường xuyên xuất hiện trong luyện thi toeic cũng như tiếng anh giao tiếp. chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

1. Mệnh đề quan hệ có chứa động từ V-ing (mệnh đề quan hệ ở dạng chủ động)
Có thể bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ/động từ to be.

Ví dụ:

– The man who is standing there is handsome
Được giản lược thành: The man standing there is handsome

– The president made a speech for the famous man who visited him.

Được giản lược thành: The president made a speech for the famous man visiting him.

-Mr. Jackson, who is a professor, is traveling in the Mideast this year.

Được giản lược thành: Mr. Jackson,  Ketorolac online order Tadalafil order tadalafil a professor, is traveling in the Mideast this year.

2. Mệnh đề quan hệ có chứa động từ quá khứ phân từ 2 (mệnh đề quan hệ ở dạng bị động)
Có thể bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ/động từ tobe
Ví dụ: The book which is written by Mr.A is interesting
Được giản lược thành: The book written by Mr.A is interesting

3. Mệnh đề quan hệ chứa động từ  nguyên thể
Danh từ mà mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho có các từ sau đây đứng trước: first, last, only, second… có thể bỏ đại từ quan hệ, trợ động từ/to be, và động từ được chuyển thành dạng nguyên thể
Ví dụ:
 He is the only man who can solve this problem
Được giản lược thành: He is the only man to solve this problem

4. Ngoài ra, còn có thể loại bỏ đại từ quan hệ và to be trước một ngữ giới từ (một giới từ mở đầu kết hợp với các danh từ theo sau).

Ví dụ:

+ The beaker that is on the counter contains a solution.

Được giản lược thành: The beaker on the counter contains a solution.

5. Mệnh đề quan hệ có chứa ”to be” và tính từ.

Ta có thể bỏ đi đại từ quan hệ và “to be”

+ The woman, who is very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever and beautiful is my aunt.