Hệ Thống

Level 300-500

Level 500-750

level 750- 900

Luyện Tập

Luyện Tập 500+

Luyện Tập 750+

Bài 18: Hòa hợp của chủ ngữ và động từ

07-02-2015 2040 Ngữ pháp căn bản

Như các em đã biết, một câu phải có đầu có cuối, có chủ có động thì nó mới vui phải không? Quy tắc chung là chủ ngữ số ít thì đi với động từ số ít còn chủ ngữ số nhiều thì phải đi với động từ số nhiều. Tuy nhiên, còn có những trường hợp mà chủ ngữ và sự hòa hợp của động từ còn tùy theo ý tưởng diễn đạt hoặc danh từ/đại từ đứng trước theo các quy tắc nhất định.

1, Các đại từ luôn đi với danh từ hoặc đại từ số ít

Ví dụ:

Neither of his pens is able to be used.

“Neither” và “either” là số ít nếu chúng không đi với “or” hoặc “nor”. Either (có nghĩa 1 trong 2) chỉ dùng cho 2 người hoặc 2 vật. Nếu 3 người (vật) trở lên phải dùng generic Propranolol anyNeither (không một ai trong hai) chỉ dùng cho 2 người, 2 vật. Nếu 3 người (vật) trở lên dùng  purchase Accutane not any“.

Sau đây là các từ luôn đi với danh từ hoặc đại từ số ít

brand Kamagra online

Any + singular noun No + singular noun Some  + singular noun Every/each + singular noun
AnybodyAnyoneAnything NobodyNo oneNothing SomebodySomethingSomeone EverybodyEveryoneEverything
Neither Either

Các em tham khảo thêm một số ví dụ sau:

Everybody who wants to buy a ticket should be in this line.
Something is in my eye.
Anybody who has lost his ticket should report to the desk.
If either of you takes a vacation now, we will not be able to finish the work.
No problem is harder than this one.
Nobody works harder than John does.

2, Các trường hợp chủ ngữ đứng tách khỏi động từ

Ví dụ: The boys in the room are playing chess.

=>chủ ngữ ko đi cùng với động từ

Ex: The study of languages is very interesting.

=>các ngữ giới từ thường nằm giữa chủ ngữ và động từ. Tuy nhiên, nó ko ảnh hưởng đến việc chia động từ.

Ex: Bread and butter is all he asked for.

Nếu hai danh từ làm chủ ngữ nối với nhau bằng ” and” nhưng cùng nói về 1 đối tượng thì động từ chia ở ngôi thứ 3 số ít.

Ex: John or his manager is going to answer the press interview.

Nếu 2 đồng chủ ngữ nối với nhau bằng “or” thì động từ phải chia theo danh từ đứng sau “or”. Nếu danh từ đó là số ít thì động từ phải chia số ít và ngược lại.